فروشگاه حرفه ای دستگاه حضور و غیاب و نرم افزار مدیریت منابع انسانی

فروشگاه

دستگاه تشخیص چهره RF500

0 از 5

دستگاه تشخیص چهره RF500 دستگاهی مناسب برای بیمارستان
و یا محیط های کارگاهی که دست افراد در معرض مواد شیمیایی و
یا شوینده قرار دارد و ثبت تردد توسط دستگاه های دارای سنسور
اثر انگشت ممکن نیست.

دستگاه تشخیص چهرهRF600

0 از 5

دستگاه تشخیص چهرهRF600 

دستگاه تشخیص چهره RF600 دستگاهی مناسب برای بیمارستان
و یا محیط های کارگاهی که دست افراد در معرض مواد شیمیایی و
یا شوینده قرار دارد و ثبت تردد توسط دستگاه های دارای سنسور
اثر انگشت ممکن نیست.

5,460,000 تومان

دستگاه تشخیص چهرهRF620 

0 از 5

دستگاه تشخیص چهرهRF620

دستگاه تشخیص چهره RF620 دستگاهی مناسب برای بیمارستان
و یا محیط های کارگاهی که دست افراد در معرض مواد شیمیایی و
یا شوینده قرار دارد و ثبت تردد توسط دستگاه های دارای سنسور
اثر انگشت ممکن نیست.

دستگاه تشخیص چهرهRF800

0 از 5

دستگاه تشخیص چهرهRF800

دستگاه تشخیص چهره RF800 دستگاهی مناسب برای بیمارستان
و یا محیط های کارگاهی که دست افراد در معرض مواد شیمیایی و
یا شوینده قرار دارد و ثبت تردد توسط دستگاه های دارای سنسور
اثر انگشت ممکن نیست.

دستگاه تشخیص چهرهRF900

0 از 5

دستگاه تشخیص چهرهRF900

دستگاه حضور و غیاب وتشخیص چهره RF900 دستگاهی مناسب برای بیمارستان
و یا محیط های کارگاهی و محیط های کارمندی می باشد ، این دستگاه یکی از محبوب ترین دستگاه های حضور و غیاب جهان ایمن می باشد،

8,715,000 تومان

دستگاه حضور غیاب تشخیص عنبیه

0 از 5

دستگاه حضور غیاب تشخیص عنبیه

دستگاه حضور غیاب تشخیص عنبیه  یکی از پر فروشترین  محصولات شرکت جهان می باشد، از این دستگاه   برای حضور و غیاب کارمندان یک شرکت استفاده می گردد..

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLU

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800FLU از مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800FLU از دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800FLU دارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

37,275,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLUR

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLURاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800C02FLURاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLURدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

47,250,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLURSD

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLURSDاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800C02FLURSDاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLURSDدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

50,400,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLUSD

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLUSDاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800C02FLUSDاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800C02FLUSDدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

40,425,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800C02LU

0 از 5

ستگاه حضور غیاب سری V800 از مدل های صنعتی و قدرتمند است که از نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری V800 از دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800 دارای ظاهری ساده و مدرن با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ دستگاه میباشد.

27,825,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800C02LUSD

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800C02LUSDاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800C02LUSDاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800C02LUSDدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

30,975,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800FLU

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800FLU از مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800FLU از دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800FLU دارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

34,125 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800FLUR

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800FLURاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800FLURاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800FLURدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

44,100,000 تومان

دستگاه حضور غیاب سری V800FLUSD

0 از 5

دستگاه حضور غیاب سری V800FLUSDاز مدل های صنعتی و قدرتمند است که از
نمونه محصولاتی پر فروش جهان ایمن می باشد که  برای ادارات و شرکت های
متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است، دستگاه تشخیص اثر انگشتی سری
V800FLUSDاز دو روش کارتی و اثر انگشتی برای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد افراد
استفاده میکند، دستگاه حضور غیاب سری V800FLUSDدارای ظاهری ساده و مدرن
با بدنه ای مستحکم است که برای امنیت بیشتر، دارای یک قفل در سمت چپ
دستگاه میباشد.

 

37,275,000 تومان